PROJECTES DEL CENTRE


Projectes i programes del Centre


Al CEIP l’Urgell es duen a terme una sèrie de projectes per tal de millorar el rendiment dels nostres alumnes i dotar el Centre de les noves tecnologies sense oblidar les pràctiques tradicionals. Amb aquestes propostes intentam aconseguir un  ambient  de  cooperació,  tolerància  i  respecte envers els altres. Aquests projectes n els següents: Treballs per projectes, Xarxipèlag, Biblioteca, Patis, Cor de lUrgell, Padrins I Fillols, Projecte d’esmorzar a l’aula.

Treball per projectes
Durant el curs 1997-1998, el professorat dEducació Infantil es va fer un replantejament de la pràctica docent que es duia al Cicle. La conclusió a la qual es va arribar fou que calia treballar donant més importància a laprenentatge global i a «aprendre a aprendre». Aquesta decisió va trobar en el Treball per Projectes unamanera adequada per poder-se explicitar.  A Educació Primària, el treball per projectes es realitza a l’àrea de coneixement del medi de manera interdisciplinar, relacionant els continguts treballats als projectes amb la resta d’àrees.

Xarxipèlag
El Projecte Xarxipèlag és una iniciativa de la Conselleria d’Educació  que vol fomentar les noves tecnologies  als Centres educatius de les Illes Balears i aconseguir una major intercomunicació entre tots els Centres docents de les Illes. A l’escola d’Educació Primària, el projecte es va instaurar fa uns quants anys, i durant aquest temps els mitjans informàtics han estat una eina important  en l’educació  dels nostres alumnes. Igual que la biblioteca, l’aula dinformàtica és un recurs important per a l’ensenyament mitjançant projectes, amb consultes a Internet i enciclopèdies. Aquesta aula també serveix com a suport d’altres assignatures, ja que disposa de jocs educatius i aplicacions informàtiques adaptades.

Biblioteca
Una de les funcions principals de la biblioteca a lescola és la de fomentar  la lectura en els nostres  alumnes i també que la biblioteca sigui utilitzada per ells i elles de manera habitual com a eina de treball. En els darrers anys s’ha  convertit  en una eina molt  important  a l’àrea de Coneixement del Medi, ja que treballant per projectes es necessiten moltes i diferents fonts dinformació.

L’horari  de  servei  de  préstec de la  biblioteca és d’11.30h. a 12.00h., cada dia. Aquest any sencarregaran del préstec tres mestres. Cada alumne té un carnet dusuari.


Patis
La idea va sorgir dels dos mestres d’Educació Física el curs 2001-2002, després d’assistir a un curs de formació. Vam intentar adaptar el que havíem après a la realitat del nostre Centre. Vam observar que, durant el temps de pati, es produeixen situacions conflictives  provocades per l’elevat nombre d’alumnes que comparteixen el mateix espai, perquè l’alumnat s gran monopolitza les pistes i perquè els jocs que s’hi realitzen, normalment afavoreixen actituds discriminatòries. Aquest projecte el rem iniciar durant el curs 2001-2002, i ens rem plantejar únicament petits objectius: respec- tar els torns de pista i intentar triar els jocs amb els mestres tutors  de manera democràtica,  evitant  que siguin sempre els mateixos alumnes els qui triïn els mateixos jocs...El projecte s’ha anat ampliant els darrers cursos i està obtenint molt bons resultats.

Cor de l’Urgell
El Cor de l’Urgell va néixer a 1998 amb l’objectiu de fomentar el cant coral com a element de comunicació i expressió, en el si de la nostra escola. Les primeres actuacions foren dins d’intercanvis amb altres Centres de l’illa. Es destaquen trobades corals amb els  cors  dels centres de Jesús, Sant  Carles,Sant Rafel. El primer concert públic fou el desembre del 2000 a l’església de Sant Josep, amb la interpretació de cançons de Nadal populars d’arreu del territori de parla catalana i d’altres països del món. D’aleshores ençà, ha mantingut la tradició de realitzar concerts per Nadal i per primavera, a més de seguir amb els intercanvis corals amb altres Centres. Està compost per uns 40 cantaires, alumnes del 2n i 3r Cicle, a més d’un grup d’antics alumnes de l’escola. El seu repertori es centra principalment en temes populars i tradicionals, a una, dues i tres veus blanques. Des de la seva fundació, el director ha estat el mestre de l’escola Jordi Martí Company.

Padrins i fillols
El programa de padrins i fillols sorgeix a partir de l’iniciativa de l’amic lector entre els alumnes de l’escola. En aquesta experiència iniciada al curs 11/12 hi participen tots els grups des de 4t d’Infantil fins a 6è de Primària. Els alumnes de 3r fins a 6è de Primària són padrins dels alumnes dels grups de 4t d’Infantil fins a 2n de Primària. Es parteix de situacions significatives per als alumnes, inclou activitats de lectura, escriptura, comunicació, organització. És flexible i s'adapta al ritme i nivell de cada un. Promou la col.laboració i treball cooperatiu.Permet la iniciativa i creació propia.
Projecte d’esmorzar a l’aula
Des del curs 13/14, s’ha iniciat un projecte de centre perquè els alumnes esmorzin a l’aula. A partir de l’anàlisi del seu propi esmorzar, els infants prenen consciència del concepte de residu alimentari del tema del malbaratament, així com del que suposa una alimentació saludable. L’objectiu final, per tant, parteix d'aquestes tres idees: conscienciar als nens de l’importància d’una reducció general dels residus i la separació selectiva d'aquests; evitar el malbaratament a l’hora d’esmorzar i promoure el consum d'aliments saludables.

Projecte d’adscripció de 3 anys
Partim de la necessitat que ha sorgit arran de l’experiència dels darrers anys a l’hora de crear els grups. Aquesta creació es duia a terme a partir dels expedients dels infants sense conèixer el seu nivel maduratiu, cognitiu, les seves necessitats i mancances, característiques personals i emocionals... Per aquest motiu, consideram que els aspectes esmentats són bàsics per a la creació de dos grups el més homogenis posibles dins la seva heterogeneïtat.
Els objectius del projecte són:
-Aconseguir formar dos grups amb la finalitat que siguin el més homogenis possible entre ells, dins la heterogeneïtat de cada un.
-Fer agrupaments flexibles i veure el seu funcionament en els diferents moments educatius.
-Conèixer  les característiques dels infants: cognitives, afectives i socials.

Projecte de música de la setmana
El projecte de la música de la setmana d’articula al voltant de la música que els infants trien per a les entrades i sortides de les aules. Cada classe fa una tria de múisca al voltant de diferents gèneres musicals durant una setmana.
Cada setmana, un grup de l’escola tria les cançons i s’exposen a l’entrada de l’escola.
Amb aquest projecte s’intenta establir una relació interdisciplinària a totes les àrees.