PROJECTE EDUCATIU

2.-TRETS D’ IDENTITAT (què volem i com ho durem a terme)

2.1.-UNA ESCOLA AMB UNA LÍNIA METODOLÒGICA 
Què volem?
“Al ceip l’Urgell volem una escola oberta a l’entorn on l’alumne sigui protagonista del seu propi aprenentatge, esdevenint actiu, reflexiu, emprenedor, autònom i crític. Per a que tot això sigui possible, el docent ha d’actuar com a “mestre guia” de l’aprenentatge i no com a mer transmissor de coneixements, procurant que aquests aprenentatges siguin motivadors, significatius i fomentin la creativitat de l’infant. Cercam una escola inclusiva, on l’infant pugui treballar cooperativament, on es respectin els seus valors i es tinguin en compte les seves emocions.  Per a tot això és important atendre a les particularitats de cada infant, el seu ritme d’aprenentatge i sobretot que es respecti la seva manera d’aprendre”.
Com ho durem a terme?
 • Dissenyant situacions d’ensenyament i aprenentatge complexes, interessants, reals, properes, útils i reflexives, on els alumnes participin en la seva concreció.
 • Tenint en compte el seu benestar emocional i maduració psicoafectiva.
 • Afavorint un clima de treball cooperatiu entre tota la comunitat educativa.
A l’etapa d’Educació Infantil, la distribució horària curricular es desenvoluparà mitjançant els moments educatius següents: Les Assemblees; el treball per projectes; els Racons; la FilosoFia 3/18; la Psicomotricitat; Piscina; el Pati; els Tallers; les Sortides i les festes; l’Anglès; la Música i l’Hort.
A l’etapa d’Educació Primària, la distribució horària curricular permetrà el desenvolupament d’activitats i situacions a l’aula que facin possible el desplegament de les competències bàsiques tenint en compte: la transversalitat dels continguts dins contextos globals d’aprenentatge; la Funcionalitat i significativitat dels aprenentatges en diverses situacions i contextos reals, concrets i propers a l’alumnat; l’Autonomia de l’alumnat en  la presa de decisions, la corresponsabilitat en l’avaluació en les activitats d’ensenyament-aprenentatge, la recerca d’informació… 
La Concreció Curricular establirà, cada principi de cicle, l’aplicació interdisciplinar de les hores de lliure distribució acordades en claustre, respectant el mínims establerts per la normativa. 
En una i altra etapa educativa, l’escola consolidarà a través del PROJECTE DE CENTRE DE TALLERS una línia metodològica clara que  suposi una oportunitat per als nens d’ aprendre d’una forma natural, interactuant amb els materials, l’entorn, els companys… programant de manera oberta, per atendre la diversitat i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge, ajudant que cada nen progressi en funció de les seves capacitats i pugui intercanviar coneixements i competències amb altres companys. A la vegada, pretenem que afavoreixin interaccions dins de grups d’infants amb diferents nivells maduratius i amb coneixements i habilitats diverses, de manera que hi hagi un alt grau de relació i sociabilitat entre ells i es pugui potenciar el treball cooperatiu. En definitiva, amb els tallers buscam un sentit didàctic, despertar la curiositat i creativitat, viure una experiència, viatjar amb la imaginació, adquirir coneixements, comprendre,... i ademés gaudir amb tot això. 

2.2- UNA ESCOLA AMB UNA GESTIÓ DEMOCRÀTICA 
Què volem?
L’escola ha de garantir la participació en la seva gestió de tots els estaments que la formen, tant en l’àmbit administratiu com en el pedagògic, a través dels representants de la comunitat i dels canals establerts de comunicació.  És important potenciar el diàleg, la informació i la participació constant a tots els nivells i entre tots els membres de la comunitat escolar.
Com ho durem a terme?
 • Facilitant canals de comunicació a qualsevol membre de la comunitat educativa: alumnes , mestres, pares i mares. 
 • Prenent decisions a través del debat i de l’argumentació. les assemblees i tutories a les aules. 
 • Consensuant amb els alumnes les normes de funcionament del centre, de les aules,... 
 • Fent partícips als alumnes d’activitats com gestió d’aula, organització de festes, preparació de sortides,... 
 • Organitzant-nos en diferents comissions del centre on hi participin tots els membres de la comunitat educativa (mestres, famílies, alumnes….)
 • Duent a terme reunions de delegats. 
 • Realitzant Tutories i assemblees on s’afavoreixi l’escolta i el diàleg de tots els membres, potenciant un bon clima d’aula.
 • Utilitzant els diferents canals de comunicació (blogs, pàgina web, full informatiu…) 
 • Realitzant les diferents reunions dels òrgans de govern del centre (consell escolar,AMIPA…)

2.3- UNA ESCOLA OBERTA A LES FAMÍLIES 
Què volem?
Les famílies dels alumnes, a través dels diferents mecanismes o vies de participació, duran a terme diferents actuacions pel que fa al funcionament i organització del centre. A través de les diferents vies de participació, les famílies  formaran part, amb les actuacions concretes, de la vida del centre. 
Com ho durem a terme?
 • Compartint amb les famílies i amb l’entorn el nostre projecte d’escola i implicant tota la comunitat educativa.
 • Participant en el Consell Escolar.
 • Participant a l'Associació de mares i pares d'alumnes.
 • Participant a les Reunions informatives amb el tutor/a.
 • Participant en el desenvolupament del procés d'ensenyament-aprenentatge, com a experts, etc.
 • Participant en activitats de centre i a les celebracions de festes.
 • Participant en Jornades de Portes Obertes.
 • Participant en les reunió informatives sobre sortides o viatges d'estudi, sobre metodologia, etc.
 • Participant en l'organització de la cooperativa de material del grup-classe.

2.4- UNA ESCOLA OBERTA A L’ENTORN
Què volem?
La nostra escola vol integrar-se i obrir-se a l’entorn, utilitzant-lo per realitzar activitats diverses, tant com a recurs com a objecte d’estudi.
Per millorar aquesta interelació l’escola oferirà els seus recursos i instal.lacions als diferents sectors de la comunitat i participarà i col.laborarà amb altres institucions o entitats.
El nostre Centre promourà el coneixement i respecte del medi ambient per establir amb ell una relació harmònica i defensar-ne la seva conservació.
El centre educarà en una ètica per a la convivència i la participació activa en la vida social i cultural, dels valors del diàleg, la participació, la democràcia, la tolerància, el pluralisme, la solidaritat i la justicia, proporcionant recursos i criteris a l’alumnat per esdevenir ciutadans d’avui. 
Com ho durem a terme?
 • Compartint amb les famílies i amb l’entorn el nostre projecte d’escola i implicant tota la comunitat educativa.
 • Afavorint la col·laboració amb diferents institucions (amipa,ajuntament, centre de salut…) 
 • Aprofitant l’entorn per fer el màxim d’activitats educatives: (trencada de pinyons, festes de Sant Josep, Carnestoltes…) 
 • Aprofitar l’oferta d’activitats complementàries  per a complementar l’aprenetatge: (Fons Pitiús; Viu la cultura…) 
 • Utilitzant l’entorn com a font d’estudi, observació o experimentació, per tal de conèixer-lo i detectar les necessitats medioambientals.
 • Fomentant la valoració, el respecte i la cura del nostre entorn, potenciant conductes i hàbits adequats.
 • Establint i mantenint relacions de coordinació i col.laboració amb els centres educatius més propers.
 • Participant en activitats culturals i educatives proposades per altres institucions sempre que siguin coherents amb la línia del Centre.
 • Oferint les instal.lacions del Centre per la realització de diferents activitats, tant culturals com recreatives.

2.5- UNA ESCOLA QUE FOMENTI UN CLIMA DE CONVIVÈNCIA I BON AMBIENT PER A TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA
Què volem?
Volem viure l’escola com un espai educatiu que aconsegueix els seus objectius a partir de facilitar canals de participació a qualsevol membre de la comunitat educativa: mestres, alumnes, famílies, personal laboral, personal de l’ajuntament i el poble en general. Volem que la relació sigui cordial i respectuosa entre tots els membres de la comunitat escolar, potenciant una actitud de diàleg i escolta.
Com ho durem a terme?
 • Creant un clima d’acollida, confiança i afecte a tota la comunitat.
 • Fomentant una bona comunicació entre tots els membres de tota la comunitat educativa, mitjançant el diàleg i l’escolta entre tots els membres de la comunitat educativa. 
 • Creant un bon ambient a l’aula, promovent la cohesió del grup per a prevenir els conflictes i fomentar la gestió positiva d’aquests.
 • Realitzant les reunions periòdiques de la comissió de convivència per l’elaboració, seguiment i avaluació del pla anual de convivència.
 • Creant espais cada vegada més acollidors i amb més cura. 
 • Introduint diferents dinàmiques de grup per afavorir l’acollida, la relació… entre els mestres i buscant moments d’interrelació amb els mestres: sopars, trobades… 
 • Facilitant moments dins i fora de l’aula que afavoreixen la relacions entre els mestres i els alumnes


2.6- UNA ESCOLA PLURAL I RESPECTUOSA AMB LES DIFERÈNCIES 
Què volem?
L’escola respectarà el pluralisme d’idees polítiques, socials, religioses, culturals, ..., sense adoctrinar i promovent el debat i la reflexió, evitant actituds de violència sobre les persones. El pluralisme abarcarà una actitud de respecte a la multiculturalitat de l’alumnat, a la diversitat de les persones i als drets humans. El nostre Centre educarà en la defensa i respecte dels valors democràtics.
Com ho durem a terme?
 • Fomentant la solidaritat. Perquè volem un món més just, essent solidaris amb els altres, col.laborant en les solucions dels problemes plantejats...
 • Desenvolupant la convivència en un marc de tolerància i respecte a la llibertat de cadascú, a la seva personalitat i les seves conviccions, que  no podran ser pertorbades per cap tipus de coacció ni per l’obligació d’assumir ideologies o creences determinades.
 • Vetllant per a que cap persona no sigui discriminada per les seves idees, sexe, nivell econòmic, procedència ètnica, ni per les seves condicions físiques, psíquiques o sensorials.
 • Defensant un procés d’aprenentatge basat en l’estímul de la superació personal, de la col.laboració i de l’ajuda mútua, rebutjant l’educació com a procés que es fonamenti solament en la competició.
 • Intentarem contrarestar un sistema social cada vegada més consumista, i formar persones que valorin els aspectes humans per damunt dels materials i les persones pel que són i pel que fan, no pel que tenen o puguin adquirir.

2.7- UNA ESCOLA INCLUSIVA I QUE ATENGUI A LA DIVERSITAT 
Què volem?
Volem que es respectin els drets de totes les persones. S’ha de garantir una atenció suficient a tots i cadascun dels seus alumnes i s’ha de vetllar pel respecte i atenció a la diversitat dels alumnes tant pel que fa a diferències d’aprenentatge com a diferències personals i relacionals. Volem tenir present els diferents interessos, motivacions i respectarem els ritmes i estils d’aprenentage que els alumnes presentin, sempre en funció de les seves necessitats.
Com ho durem a terme?
 • Potenciant una escola inclusiva. 
 • Afavorint que tots els suports es facin dins l’aula. 
 • Promovent mesures pedagògiques i estructures organitzatives de gestió que facilitin l’atenció a la diversitat dels alumnes: Utilització de diversitat de material didàctic, reunions d’equip docent, coordinacions dels especialistes de l’equip de suport, organització horària flexible, aula oberta, agrupaments flexibles, diversificació curricular, adaptacions metodològiques, barreres arquitectòniques, acció tutorial, ACI...
 • Facilitant les coordinacions per programar i avaluar les intervencions. 
 • Optimitzant els recursos humans, materials.i de l’espai.
 • Treballant un currículum més obert.

2.8- UNA ESCOLA QUE PROMOGUI LA FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT
Què volem? 
L’escola ha d’estar atenta a les noves necessitats formatives que els alumnes precisen per viure en el segle XXI. L’escola ha de mantenir una actitud oberta i receptiva versus els canvis i s’ha de convertir en una comunitat d’aprenentatge, diàleg i reflexió. 
Com ho durem a terme?
 • Reflexionant sobre la nostra tasca educativa de forma sistemàtica, a través de la realització de reunions que promoguin el debat pedagògic.
 • Estant oberts a la oferta educativa de formació de mestres. 
 • Facilitant la formació dels mestres.
 • Aprendre d’experiències d’altres centres i dels companys. 
 • Ampliant els recursos pedagògics del centre. (llibres, revistes, CD...) 
 • Elaborant documentació pròpia sobre la nostra tasca. 
 • Donant a conèixer la nostra manera de fer als mestres nouvinguts.

2.9- UNA ESCOLA COHERENT AMB LA CULTURA I LLENGUA PRÒPIES 
Què volem?
Volem que els alumnes al finalitzar l’escolaritat dominin, de forma oral i escrita, les dues llengües oficials de la Comunitat. 
La llengua vehicular d’aprenentatge de la nostra escola serà el català.  D’acord amb la nostra realitat sociolingüística el Projecte Lingüístic desenvoluparà el procediment a seguir per a normalitzar-ne el seu ús. Al Projecte Lingüístic s’hi reflectirà la distribució horària per llengües i matèries. La llengua anglesa se comença a introduir des dels tres anys.
Com ho durem a terme?
 • Adquirint plena competència d’ùs oral i escrit en les dues llengües. 
 • Fent servir la llengua catalana en l’activitat docent, com a llengua vehicular, ambiental i administrativa. 
 • Garantint que l’alumnat nouvingut pugui adquirir, el més aviat possible, la competència lingüística necessària en català. 
 • Promoure un bon aprenentatge en llengua anglesa.

2.10- UNA ESCOLA QUE POTENCIA LA INTERCULTURALITAT.
Què volem?
Al nostre centre conviuen un elevat nombre d’alumnes procedents de cultures diferents. Volem donar a conèixer la nostra cultura (llengua, tradicions, costums,...) i la de la resta de membres de la comunitat educativa. Volem conèixer les altres cultures que conviuen amb nosaltres per tal d’aconseguir un respecte mutu.
Com ho durem a terme?
 • Aprofitant la diversitat de procedències culturals i ètniques dels nostres alumnes per fomentar el coneixement de cultures distintes a la pròpia, respectant-les i entendre aquest fet com un enriquiment de la persona
 • Possibilitant un ambient escolar que afavoreixi l’existència d’una convivència intercultural real.
 • Integrant els distints grups culturals que formen la nostra comunitat escolar.
 • Donar a conèixer la nostra cultura i respectar-la.