divendres, 2 de maig de 2014

AJUDES MENJADOR 13 - 14Estimades famílies,
Us comunicam que A PARTIR DEL 28 D’ABRIL I FINS EL 9 DE MAIG  estarà oberta la convocatòria d’AJUDES INDIVIDUALITZADES DE MENJADOR  del curs 13/14 (BOIB núm. 46, de 5 d’abril Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de març de 2014 per la qual es convoquen ajudes individualitzades de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2013-2014)
(L’horari de Secretaria és de 9h a10h i de 13h a 14h).
I- BENEFICIARIS. Poden ser beneficiaris d’aquesta ajuda els alumnes que es trobin en unes condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables recollides en els annexos I i II de la convocatòria i que compleixin els següents REQUISITS:
a)    Ser ususari del Servei escolar de menjador durant el curs 13/14.
b)    Haver presentat la sol·licitud  i la documentació requerida en aquesta convocatòria en els terminis establerts.
c)    Cumplir els punts 1, 2 i 3 de l’Annex 1 i arribar a la puntuació establerta per la Comissió Avaluadroa.
d)    Per al Primer cobrament, s’ha d’haver fet ús del servei de menjador un mínim del 50% entre els dies 13 de setembre de 2013 i el 20 de desembre de 2013.
e)    Per al segon cobrament, s’ha d’haver fet ús del servei de menjador un mínim del 50% entre els dies 7 de gener de 2014 i el 20 de juny de 2014.
II-DOCUMENTACIÓ que s’ha de presentar:
1)     La sol·licitud emplenada correctament. (en cas de germans, s’ha de presentar només una sol·licitud)
2)     DNI en vigor, NIF o NIE, en cas de ser estrangers, de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin 16 o més anys, a dia 31 de desembre de 2013.
3)     Declaració responsable dels pares  o tutors que exposi que no estan sotmesos a cap supòsit de prohibició per ser beneficiaris de subvencions (Annex 9)
4)     Un certificat d'ingressos de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària corresponent a l'exercici fiscal de l'anys 2012 de tots els membres de la unitat familiar amb ingresos  o Annex 7 (full d’autorització de consulta per part de Conselleria). En el cas de nul·litat matrimonial, separació o divorci, es tendrà en compte la renda de qui en tengui atribuït l'exercici de la guarda i custòdia. En cas que la família no pugui presentar el certificat de l'AEAT pel fet de no estar inscrita en els seus registres, haurà de presentar un certificat dels serveis socials on es valori la situació econòmica de la unitat familiar.
5)     Fotocòpia del llibre de família amb tots els seus components. En els casos de  nul·litat, separació o divorci s'ha de presentar la sentència judicial que ho declari.
6)     Per obtenir punts per criteris familiars:
-Per família nombrosa, fotocopia del carnet de família nombrosa.
-Per membre de la unitat familiar afectats de discapacitats físiques o psíquiques, presentar certificat.
-Per infant en acolliment, família monoparental... presentar documentació acreditativa.
7)     Per obtenir punts relatius a condicions sociofamiliars desfavorables presentar documentació acreditativa (situacions descrites annex II)
8)     Autorització al Centre Escolar per gestionar l’ajuda (Annex 3)
9)     Acceptació de l’atorgament final de l’ajuda (Annex 4)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada