dilluns, 26 de novembre de 2012

L'URGELL I EL RECICLATGE SOLIDARI

Com ja sabeu, a l'escola hem iniciat una campanya de recollida de roba, sabates, taps de plàstic i telèfons mòbils per col·laborar amb els projectes solidaris de diverses entitats.
Si esteu interessats i interessades en conèixer millor aquests projectes, podeu fer una ullada als següents enllaços:

TAPS PER UNA NOVA VIDA

MOBILITZA'T PER LA SELVA
FUNDACIÓ DEIXALLES

divendres, 23 de novembre de 2012

dijous, 15 de novembre de 2012

EXCURSIÓ I TRENCADA A SA TALAIA

AJUDES INDIVIDUALITZADES DE MENJADOR

Us comunicam que fins el 20 de novembre està oberta la convocatòria d’AJUDES INDIVIDUALITZADES DE MENJADOR del curs 11/12 (BOIB núm. 167 de 10/11/2012).
(L’horari de Secretaria és de 9h a10h i de 13h a 14h).

I- Poden ser beneficiaris d’aquesta ajuda els alumnes que es trobin en unes condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables recollides en els annexos I i II de la convocatòria i que compleixin els següents REQUISITS:
a) Utilitzar de forma permanent el servei de menjador. (S'entén com a utilització permanent de menjador la que superi el 70% dels dies de servei de menjador)
b) Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida en aquesta convocatòria en els terminis establerts.
II-DOCUMENTACIÓ que s’ha de presentar:
 1. La sol·licitud emplenada correctament.
 2. Autorització al Centre Escolar per gestionar l’ajuda (Annex 3)
 3. Acceptació de l’atorgament final de l’ajuda (Annex 4)
 4. Declaració responsable dels pares o tutors que exposi que no estan sotmesos a cap supòsit de prohibició per ser beneficiaris de subvencions (Annex 10)
 5. DNI en vigor, NIF o NIE, en cas de ser estrangers de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin 16 o més anys, a dia 31 de desembre de 2011.
 6. Un certificat d'ingressos de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària corresponent a l'exercici fiscal de l'anys 2011 del pare i de la mare o dels tutors del sol·licitant o Annex 8 (full d’autorització de consulta per part de Conselleria). En el cas de nul·litat matrimonial, separació o divorci, es tendrà en compte la renda de qui en tengui atribuït l'exercici de la guarda i custòdia. En cas que la família no pugui presentar el certificat de l'AEAT pel fet de no estar inscrita en els seus registres, haurà de presentar un certificat dels serveis socials on es valori la situació econòmica de la unitat familiar.
 7. Fotocòpia del llibre de família amb tots els seus components. En els casos de nul·litat, separació o divorci s'ha de presentar la sentència judicial que ho declari.
 8. Per obtenir punts per criteris familiars:
-Per família nombrosa, fotocopia del carnet de família nombrosa.
-Per membre de la unitat familiar afectats de discapacitats físiques o psíquiques, presentar certificat.
-Per infant en acolliment, família monoparental... presentar documentació acreditativa.
9) Per obtenir punts relatius a condicions sociofamiliars desfavorables presentar documentació acreditativa (situacions descrites annex II)

AJUDES INDIVIDUALITZADES DE TRANSPORT ESCOLAR

Us comunicam que fins el dia 20 de novembre de 2012 està oberta la convocatòria d’AJUDES INDIVIDUALITZADES DE TRANSPORT ESCOLAR pel curs 11/12 (BOIB núm. 167 de 10/11/2012).
(L’horari de Secretaria és de 9h a10h i de 13h a 14h).
Destinataris
Alumnes que varen cursar estudis a centres docents públics dels nivells d'educació infantil (3 a 6 anys), educació primària o secundària obligatòria, que estiguessin ubicats a una distància igual o superior a 3 km del domicili familiar, i que no poguessin utilitzar les rutes de transport escolar contractades a aquest efecte per l'Administració educativa durant el curs escolar 2011-2012.
Requisits
a) Cursar estudis de 2n cicle d'educació infantil (3-6 anys), educació primària o secundària obligatòria en un centre docent públic.
b) No poder utilitzar les rutes de transport escolar contractades per l'Administració educativa.
c) Tenir el domicili familiar situat a 3 o més km de distància del centre docent on està matriculat.
d) Tenir el quocient que resulta de dividir tots els ingressos de la unitat familiar entre el nombre de membres que en formen part no superior als 5.500,00 euros.
e) Haver presentat la sol·licitud i la documentació requerida en aquesta convocatòria, en els terminis establerts.
f) Alumnes que fan ús del servei de transport però que necessiten l’ajut per apropar-se a l’itinerari de la ruta i compleixin els requisits d) i e), amb informe previ del Consell Escolar
Presentació: fins el 20 de novembre de 2012
Lloc: Les sol·licituds s'han de presentar al centre escolar on està matriculat l'alumne.
Documentació:
 1. Sol·licitud emplenada (Annex1)
 2. Autorització al centre per gestionar l’ajuda (Annex 2)
 3. Accceptació atorgament final de l’ajuda sol·licitada (Annex 3)
 4. Certificat d'empadronament i/o convivència.
 5. Certificat de distància entre el domicili familiar i el centre educatiu o certificat de distància entre el domicili familiar i l'itinerari d'una ruta de transport escolar, lliurat per l'ajuntament.
 6. Amb relació a la renda de la unitat familiar, l'Administració educativa sol·licitarà  de l'Agència estatal de l'Administració Tributària el certificat de la declaració anual de l'IRPF corresponent a l'exercici 2011 als efectes pertinents.
 7. Fotocòpia completa del llibre de familia actualitzat. En els casos de nul·litat, separació o divorci s'ha de presentar la sentència judicial que ho declari.

CLASSES D’ANGLÈS!!!

Queden places vacants d’anglès per els alumnes de 1r i 2n, i pels de 3r. i 4t. No deixeu passar l’oportunitat d’anar a classes d’anglès amb THE ENGLISH CENTRE, sense necessitat de desplaçar-vos. Us recordem que s’imparteixen a l’aula de biblioteca en el següent horari: 1r i 2n de 16 a 17h i 3r i 4t de 18 a 19h, el preu és de 45€ al mes. APUNTEU-VOS-HI!!!
Salutacions,
APIMA L’URGELL
Pepa: 676758563
Pepita: 649931498

dimecres, 7 de novembre de 2012

SEGON CICLE CELEBRA TOTS SANTS!

El dimecres 30 d’octubre el segon cicle vam realitzar activitats per celebrar la festivitat de Tots Sants. Vàrem menjar fruits secs i vàrem realitzar tallers molt divertits: ballàrem, saltàrem, correguérem, riguérem, tocàrem... Aquí us deixam una petita mostra del que férem.

dilluns, 5 de novembre de 2012

TALLER DE COMPOST

AQUEST CURS ELS ALUMNES DE CINQUÈ SOM ELS ENCARREGATS DEL MANTENIMENT DE LA COMPOSTERA. A PRINCIPIS D’AQUEST MES VÀREM FER UN TALLER SOBRE COM FER COMPOST: CANVIÀREM LA COMPOSTERA DE LLOC, GARBELLÀREM EL COMPOST I TAMBÉ PLANTÀREM LLETUGUES I RAVANETS EN POT S DE IOGURT QUE ARA TENIM A CLASSE…
FER COMPOST ÉS MOLT FÀCIL, SI S’ANIMEU PODEU FER-NE TAMBÉ PER L’HORT DE CA VOSTRA, I SI TENIU DUBTES, JA SABEU QUE ENS HO PODEU DEMANAR.