dijous, 15 de novembre de 2012

AJUDES INDIVIDUALITZADES DE TRANSPORT ESCOLAR

Us comunicam que fins el dia 20 de novembre de 2012 està oberta la convocatòria d’AJUDES INDIVIDUALITZADES DE TRANSPORT ESCOLAR pel curs 11/12 (BOIB núm. 167 de 10/11/2012).
(L’horari de Secretaria és de 9h a10h i de 13h a 14h).
Destinataris
Alumnes que varen cursar estudis a centres docents públics dels nivells d'educació infantil (3 a 6 anys), educació primària o secundària obligatòria, que estiguessin ubicats a una distància igual o superior a 3 km del domicili familiar, i que no poguessin utilitzar les rutes de transport escolar contractades a aquest efecte per l'Administració educativa durant el curs escolar 2011-2012.
Requisits
a) Cursar estudis de 2n cicle d'educació infantil (3-6 anys), educació primària o secundària obligatòria en un centre docent públic.
b) No poder utilitzar les rutes de transport escolar contractades per l'Administració educativa.
c) Tenir el domicili familiar situat a 3 o més km de distància del centre docent on està matriculat.
d) Tenir el quocient que resulta de dividir tots els ingressos de la unitat familiar entre el nombre de membres que en formen part no superior als 5.500,00 euros.
e) Haver presentat la sol·licitud i la documentació requerida en aquesta convocatòria, en els terminis establerts.
f) Alumnes que fan ús del servei de transport però que necessiten l’ajut per apropar-se a l’itinerari de la ruta i compleixin els requisits d) i e), amb informe previ del Consell Escolar
Presentació: fins el 20 de novembre de 2012
Lloc: Les sol·licituds s'han de presentar al centre escolar on està matriculat l'alumne.
Documentació:
  1. Sol·licitud emplenada (Annex1)
  2. Autorització al centre per gestionar l’ajuda (Annex 2)
  3. Accceptació atorgament final de l’ajuda sol·licitada (Annex 3)
  4. Certificat d'empadronament i/o convivència.
  5. Certificat de distància entre el domicili familiar i el centre educatiu o certificat de distància entre el domicili familiar i l'itinerari d'una ruta de transport escolar, lliurat per l'ajuntament.
  6. Amb relació a la renda de la unitat familiar, l'Administració educativa sol·licitarà  de l'Agència estatal de l'Administració Tributària el certificat de la declaració anual de l'IRPF corresponent a l'exercici 2011 als efectes pertinents.
  7. Fotocòpia completa del llibre de familia actualitzat. En els casos de nul·litat, separació o divorci s'ha de presentar la sentència judicial que ho declari.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada