dimarts, 21 d’octubre de 2014

COMPOSICIÓ CONSELL ESCOLARCONSELL ESCOLAR 14/15

Presidenta: Josefina Orejuela Salas 


Cap d’Estudis: Susana Guasch Bonet

Secretari en funcions : Francisco Pastor Mulet

Representant de l’Ajuntament: Maria Ribas Ribas
 Suplent: Encarnación Castro Rojas

Representant de l’APIMA: Paolo Valente 
Suplent: Josefa Marí Planells

Representants de mestres:
  • Ferrer Llorens, Pepita
  • Nacenta Ezquerra, Irene
  • Giner Soriano, Rita Maria
  • Bernal Navas, M Mercedes
  • Rosselló Geli, Maria de Lluc

Representants de pares i mares:
  • Costa Tur, Josefa
  • Meyerhoff Holtfoth, Martina
  • Barriel Pagès, M. Esperança
  • Marí Torres, Bartomeu

dimarts, 7 d’octubre de 2014

ACTIVITATS DE LA BIBLIOTECA DE SANT JOSEP


Aquí teniu les activitats i calendari de la Biblioteca de Sant Josep.

BIBLIOTECA DE SANT JOSEP

CALENDARI ELECTORAL 2014

CALENDARI ELECTORAL 2014
 
DATA
ACCIÓ
DEL 21/10/14 AL 04/11/14
ADMISSIÓ DE CANDIDATURES PER ESCRIT A LA SECRETARIA DEL CENTRE
07/11/14
REUNIÓ JUNTA ELECTORAL PER: PROCLAMACIÓ PROVISIONAL DE CANDIDATURES; SORTEIG, PUBLICACIÓ I CONVOCATÒRIA DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS; SOL·LICITUD REPRESENTANTS APIMA I AJUNTAMENT
12/11/12
PUBLICACIÓ DE LES CANDIDATURES PROVISIONALS I MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS
DEL 12/11/14 AL 17/11/14
TERMINI DE RECLAMACIONS A LES CANDIDATURES PROVISIONALS
20/11/14
REUNIÓ JUNTA ELECTORAL PER: RESOLDRE RECLAMACIONS A LES CANDIDATURES PROVISIONALS; PUBLICACIÓ CANDIDATURES DEFINITIVES. CONVOCATÒRIA CLAUSTRE EXTRAORDINARI
DEL 20/11/14 AL 24/11/12
TERMINI SOL·LICITUD VOT PER CORREU I ACREDITACIONS SUPERVISOR I SUPERVISORA
27/11/14 A LES 8’00H
CLAUSTRE EXTRAORDINARI PER A L’ELECCIÓ DEL PROFESSORAT
01/12/14 DE 18’00H A 21’00H
ELECCIONS DE PARES I MARES.
4/12/14 A LES 13’30H
REUNIÓ JUNTA ELECTORAL PER: PROCLAMACIÓ CANDIDATURES ELECTES I CONVOCATÒRIA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSELL ESCOLAR
11/12/14 A LES 17’00H
CONSTITUCIÓ CONSELL ESCOLAR (RENOVADA LA 2a MEITAT)

INFORMACIÓ DEL PROCÉS ELECTORAL DEL CONSELL ESCOLAR


INFORMACIÓ DEL PROCÉS ELECTORAL DEL CONSELL ESCOLAR

 

Srs pares i mares:

Dia 9 d’octubre de 2014 es constitueix la Junta Electoral  per a la renovació parcial  del Consell Escolar, òrgan de participació dels centres escolars públics. Els pares i mares haureu d'elegir a 2 representants pel Consell Escolar. Els mestres hauran d'elegir a 2 representants.

Qualsevol pare, mare o tutor/a del centre pot presentar la seva candidatura. Us animam a participar en les eleccions al Consell Escolar del Centre i a votar el dia que us pertoqui.

El Centre facilitarà un imprès als candidats per presentar la seua candidatura.

A la Mesa Electoral hi haurà paperetes amb el nom de tots els candidats/tes  presentats.

El vot per correu s’ha de sol·licitar amb antelació.

 

QUÈ ÉS? El Consell Escolar del Centre és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa.

QUINES FUNCIONS TÉ?

 Consell Escolar del centre tindrà les següents competències:

a) Avaluar els projectes i les normes a què es refereix el capítol II del títol V de la LOMQE.

b) Avaluar la programació general anual del centre, sense perjudici de les competències del Claustre del professorat, en relació amb la planificació i organització docent.

c) Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.

d) Participar en la selecció del director del centre, en els termes que la LOMQE estableix. Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l'equip directiu.

e) Informar sobre l'admissió d'alumnes, amb subjecció al que estableix la LOMQE i disposicions que la desenvolupin.

f) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s'atinguin a la normativa vigent.

g) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre, la igualtat entre homes i dones, la igualtat de tracte i la no discriminació per les causes a què es refereix l'article 84.3de la LOMQE, la resolució pacífica de conflictes , i la prevenció de la violència de gènere.

h) Promoure la conservació i renovació de les instal · lacions i de l'equip escolar i informar l'obtenció de recursos complementaris, d'acord amb el que estableix l'article 122.3.

i) Informar les directrius per a la col · laboració, amb fins educatius i culturals, amb les administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.

j) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre.

QUI EL COMPOSA?

-Directora del Centre, que serà la presidenta.

-La Cap d’Estudis.

-5 mestres triats pel Claustre.

-5 representats de pares/mares.

-1 Representant del personal d’administració i serveis (quan n’hi hagi).

-Un/a regidor/a o representant de l’Ajuntament del Municipi.

-El/la Secretari/ària, que actuarà com a secretari del Consell, amb veu però sense vot.

COM ES RENOVA?

Durant el primer trimestre del curs 14/15 hi ha eleccions al Consell Escolar del centre.

La composició del Consell Escolar es renova per meitats cada dos anys: RENOVACIÓ DE LA SEGONA MEITAT (DOS PARES/MARES/TUTORS I DOS MESTRES)

La Conselleria D’Educació estableix el Calendari per a les eleccions.