dimarts, 7 d’octubre de 2014

INFORMACIÓ DEL PROCÉS ELECTORAL DEL CONSELL ESCOLAR


INFORMACIÓ DEL PROCÉS ELECTORAL DEL CONSELL ESCOLAR

 

Srs pares i mares:

Dia 9 d’octubre de 2014 es constitueix la Junta Electoral  per a la renovació parcial  del Consell Escolar, òrgan de participació dels centres escolars públics. Els pares i mares haureu d'elegir a 2 representants pel Consell Escolar. Els mestres hauran d'elegir a 2 representants.

Qualsevol pare, mare o tutor/a del centre pot presentar la seva candidatura. Us animam a participar en les eleccions al Consell Escolar del Centre i a votar el dia que us pertoqui.

El Centre facilitarà un imprès als candidats per presentar la seua candidatura.

A la Mesa Electoral hi haurà paperetes amb el nom de tots els candidats/tes  presentats.

El vot per correu s’ha de sol·licitar amb antelació.

 

QUÈ ÉS? El Consell Escolar del Centre és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa.

QUINES FUNCIONS TÉ?

 Consell Escolar del centre tindrà les següents competències:

a) Avaluar els projectes i les normes a què es refereix el capítol II del títol V de la LOMQE.

b) Avaluar la programació general anual del centre, sense perjudici de les competències del Claustre del professorat, en relació amb la planificació i organització docent.

c) Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.

d) Participar en la selecció del director del centre, en els termes que la LOMQE estableix. Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l'equip directiu.

e) Informar sobre l'admissió d'alumnes, amb subjecció al que estableix la LOMQE i disposicions que la desenvolupin.

f) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s'atinguin a la normativa vigent.

g) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre, la igualtat entre homes i dones, la igualtat de tracte i la no discriminació per les causes a què es refereix l'article 84.3de la LOMQE, la resolució pacífica de conflictes , i la prevenció de la violència de gènere.

h) Promoure la conservació i renovació de les instal · lacions i de l'equip escolar i informar l'obtenció de recursos complementaris, d'acord amb el que estableix l'article 122.3.

i) Informar les directrius per a la col · laboració, amb fins educatius i culturals, amb les administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.

j) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre.

QUI EL COMPOSA?

-Directora del Centre, que serà la presidenta.

-La Cap d’Estudis.

-5 mestres triats pel Claustre.

-5 representats de pares/mares.

-1 Representant del personal d’administració i serveis (quan n’hi hagi).

-Un/a regidor/a o representant de l’Ajuntament del Municipi.

-El/la Secretari/ària, que actuarà com a secretari del Consell, amb veu però sense vot.

COM ES RENOVA?

Durant el primer trimestre del curs 14/15 hi ha eleccions al Consell Escolar del centre.

La composició del Consell Escolar es renova per meitats cada dos anys: RENOVACIÓ DE LA SEGONA MEITAT (DOS PARES/MARES/TUTORS I DOS MESTRES)

La Conselleria D’Educació estableix el Calendari per a les eleccions.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada