dijous, 15 de novembre de 2012

AJUDES INDIVIDUALITZADES DE MENJADOR

Us comunicam que fins el 20 de novembre està oberta la convocatòria d’AJUDES INDIVIDUALITZADES DE MENJADOR del curs 11/12 (BOIB núm. 167 de 10/11/2012).
(L’horari de Secretaria és de 9h a10h i de 13h a 14h).

I- Poden ser beneficiaris d’aquesta ajuda els alumnes que es trobin en unes condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables recollides en els annexos I i II de la convocatòria i que compleixin els següents REQUISITS:
a) Utilitzar de forma permanent el servei de menjador. (S'entén com a utilització permanent de menjador la que superi el 70% dels dies de servei de menjador)
b) Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida en aquesta convocatòria en els terminis establerts.
II-DOCUMENTACIÓ que s’ha de presentar:
  1. La sol·licitud emplenada correctament.
  2. Autorització al Centre Escolar per gestionar l’ajuda (Annex 3)
  3. Acceptació de l’atorgament final de l’ajuda (Annex 4)
  4. Declaració responsable dels pares o tutors que exposi que no estan sotmesos a cap supòsit de prohibició per ser beneficiaris de subvencions (Annex 10)
  5. DNI en vigor, NIF o NIE, en cas de ser estrangers de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin 16 o més anys, a dia 31 de desembre de 2011.
  6. Un certificat d'ingressos de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària corresponent a l'exercici fiscal de l'anys 2011 del pare i de la mare o dels tutors del sol·licitant o Annex 8 (full d’autorització de consulta per part de Conselleria). En el cas de nul·litat matrimonial, separació o divorci, es tendrà en compte la renda de qui en tengui atribuït l'exercici de la guarda i custòdia. En cas que la família no pugui presentar el certificat de l'AEAT pel fet de no estar inscrita en els seus registres, haurà de presentar un certificat dels serveis socials on es valori la situació econòmica de la unitat familiar.
  7. Fotocòpia del llibre de família amb tots els seus components. En els casos de nul·litat, separació o divorci s'ha de presentar la sentència judicial que ho declari.
  8. Per obtenir punts per criteris familiars:
-Per família nombrosa, fotocopia del carnet de família nombrosa.
-Per membre de la unitat familiar afectats de discapacitats físiques o psíquiques, presentar certificat.
-Per infant en acolliment, família monoparental... presentar documentació acreditativa.
9) Per obtenir punts relatius a condicions sociofamiliars desfavorables presentar documentació acreditativa (situacions descrites annex II)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada