divendres, 9 de gener de 2015

AJUDES DE MENJADOR CURS 2014-2015Estimades famílies,
Us comunicam que A PARTIR DEL 8 DE GENER I FINS EL 16 DE GENER   estarà oberta la convocatòria d’AJUDES INDIVIDUALITZADES DE MENJADOR  del curs 14/15 (BOIB núm. 174, de 20 de desembre de 2014 Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 19 de desembre de 2014 per la qual es convoquen ajudes individualitzades de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2014-2015)
Podeu trobar tota la informació, els annexos i fulls de sol·licitud i la documentació requerida al bloc de l’escola o a l’enllaç següent https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/1321714
(L’horari de Secretaria és de 9h a10h i de 13h a 14h).
I-                    BENEFICIARIS. Existeixen dos tipus de beneficiaris: 1. Beneficiaris directes (Alumnes que es trobin en situació d’acolliment; Alumnes víctimes de violència de gènere) 2. Beneficiaris per barem (Alumnes que, d’acord amb els criteris que es recullen als annexos 2 i 3 d’aquesta Resolució, es trobin durant el curs escolar 2014-2015 en unes condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables)
II-                  REQUISITS:
a)      Ser ususari del Servei escolar de menjador durant el curs 14/15.
b)      Haver presentat la sol·licitud  i la documentació requerida en aquesta convocatòria en els terminis establerts.
c)      haver fet ús del servei de menjador un mínim del 50 % en el període corresponent.
 III-CRITERIS PER ATORGAR LES AJUDES
a) Condicions econòmiques.
b) Condicions familiars.
c) Condicions socials del sol·licitant, acreditades de forma fefaent.
 IV-DOCUMENTACIÓ que s’ha de presentar:
1)      La sol·licitud emplenada correctament. (en cas de germans, s’ha de presentar només una sol·licitud)
2)      DNI en vigor, NIF o NIE, en cas de ser estrangers, de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin 16 o més anys, a dia 31 de desembre de 2014.
3)      Annex 6. Declaració responsable dels pares  o tutors que exposi que no estan sotmesos a cap supòsit de prohibició per ser beneficiaris de subvencions
4)      Annex 4. Autorització al Centre Escolar per gestionar l’ajuda
5)      Annex 5. Full d’autorització a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears perquè obtinguin el corresponent Certificat d’Ingressos de l’Agència Tributària.
l’efecte de consulta)
6)      Fotocòpia del llibre de família amb tots els seus components. En els casos de  nul·litat, separació o divorci s'ha de presentar la sentència judicial que ho declari.
7)      Per obtenir punts per criteris familiars:
-Per família nombrosa, fotocopia del carnet de família nombrosa.
-Per membre de la unitat familiar afectats de discapacitats físiques o psíquiques, presentar certificat.
-Per infant en acolliment, família monoparental... presentar documentació acreditativa.
8)      Per obtenir punts relatius a condicions sociofamiliars desfavorables presentar documentació acreditativa (situacions descrites A L’annex 3)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada