dijous, 4 de maig de 2017

CONFIRMACIÓ ÚS DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR CURS 2017/18 DADES DE L’ALUMNECONFIRMACIÓ ÚS DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR CURS 2017/18
DADES DE L’ALUMNE

Nom i llinatges de l’alumne:
Curs escolar:

RUTA ACTUAL
Ruta:
Parada:

Jo, ______________________________________ amb DNI ____________________
pare/mare/tutor de l’alumne ____________________________________________ confirm que el proper curs el/la meu/va fill/a SI farà ús del servei de transport escolar, en les mateixes condicions que l’actual curs 2016/17.
Data:
Signatura:

1 comentari: