dimarts, 6 de juny de 2017

AJUDES INDIVIDUALITZADES DE MENJADOR 17/18Estimades famílies,
Us comunicam que DEL 6 al 17 de JUNY DE 2017 estarà oberta la convocatòria d’AJUDES INDIVIDUALITZADES DE MENJADOR  del curs 17/18 (BOIB Núm. 68, de 3 de juny. Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 de maig de 2017 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2017-2018).
Podeu trobar tota la informació i el full de sol·licitud al bloc de l’escola o a l’enllaç següent:
L’horari de secretaria és de dilluns a divendres de 9h a 10h i de 13h a 14h.
1)REQUISITS DELS BENEFICIARIS.
Per sol·licitar els ajuts recollits en aquesta convocatòria, en finalitzar el termini extraordinari de presentació de sol·licituds s’han de cumplir els requisits següents:
a. Estar escolaritzat en un centre docent públic no universitari o en un centre privat concertat al segon cicle d’educació infantil, a educació primària o a educació secundària durant el curs escolar 2017-2018.
b. Ser usuari del servei de menjador o tenir una plaça reservada al servei de menjador per al curs 2017-2018.
c. Tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula següent, calculada a partir de l’informe AROPE de la Unió Europea
2)BENEFICIARIS
Tenen dret als ajuts de menjador els alumnes que obtenguin la condició de beneficiari i compleixin els requisits següents:
a. Beneficiaris directes:
i. Alumnes que es trobin en situació d’acolliment acreditada mitjançant un certificat del director o directora del centre d’acolliment o de l’òrgan competent.
ii. Alumnes víctima de violència de gènere. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la presentació d’una còpia compulsada de l’ordre de protecció a favor de la víctima o, si n’és el cas, de la sentència definitiva condemnatòria per fetsconstitutius de violència de gènere.
iii. Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).
b. Beneficiaris per barem:
i. Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, d’acord amb els criteris que es recullen en l’apartat sisè d’aquesta convocatòria i en funció de la disponibilitat pressupostaria.
ii. Alumnes en els quals concorren alguna de les condicions de desplaçament següents, en funció de la disponibilitat pressupostaria:
- Utilitzar els serveis de transport escolar durant el curs 2017-2018 en aquells centres on se segueix una jornada partida.
- Alumnes escolaritzats fora del seu municipi quan en aquest no s’imparteixin els estudis que està cursant
3) CRITERIS PER ATORGAR LA VALORACIÓ SEGONS EL BAREM
Per atorgar la puntuació segons el barem s’han de tenir en compte els criteris següents:
1. Condicions econòmiques
2. Dades familiars
3. Condicions sociofamiliars desfavorables
4)DOCUMENTACIÓ que s’ha de presentar:
a. DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin 16 o més anys el dia 31 de desembre de 2016.
b. Fotocòpia del llibre de família amb tots els membres. En els casos de nul·litat, separació o divorci s’ha d’acompanyar de la sentència judicial que ho declari. Les separacions de fet han d’acreditar-se mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.
c. Certificat de convivència a l’efecte de computar els membres de la unitat familiar, segons l’apartat 5 d’aquesta convocatòria.
A més, segons el cas concret, s’ha d’aportar la documentació necessària segons la normativa.
*4. Els alumnes que durant el període de presentació de sol·licituds no estiguin escolaritzats podran presentar les sol·licituds en el període següent (del 22 al 27 de juny)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada