dimarts, 19 de juny de 2018

DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER CUMPLIMENTAR LA MATRÍCULA

DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER CUMPLIMENTAR LA MATRÍCULA
(del 22 al 27 de juny, de 9’00h a 14’00h)
2 fotografies de carnet 2 fotografies de carnet.
 Fotocòpies DNI/ passaport pare/mare.* Fotocopias DNI/ passaporte padre/madre.*
 Fotocòpia llibre de Família/ Certificat de naixement.*
Fotocopia libro de familia/ Certificado nacimiento.*
 Fotocòpia del certificat de vacunes. Fotocopia del certificado de vacunes.
 Fotocòpia de la Targeta de Assistència Mèdica. Fotocopia de Tarjeta de Asistencia Médica.
 Full de dades pel Centre. Hoja de datos para el Centro.
 Full Trets d’Identitat del Centre. Hoja de características del Centro
 Informe Inicial per a Educació Infantil. Informe Inicial para Educación Infantil.
 Full d’autoritzacions. Hoja de autorizaciones
 Full d’autorització de sortides escolars. Hoja de autorización de salidas escolares
 Full d’autoritzacions dret d’imatge i veu. Hoja de autorizació Derecho de Imagen y voz
 Documentació referent a custòdia, si escau. Documentación referente a la custodia, si es necesario.
 Documentació referent a malalties (Full d’Alerta Escolar Balear). Documentación referente a enfermedades (Hoja de Alerta Escolar Balear)
*SI JA S’HA ENTREGAT AMB LA SOL·LICITUD DE PLAÇA, NO CAL TORNAR-HO A PRESENTAR

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada